ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ & ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΛΥΜΜΑΤΩΝ image

Αποκομιδή Αποριμμάτων & Μεταφορά Λυμμάτων 


Η Αστραπή προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις, αναλύει τις συνθήκες και τις ιδιαιτερότητες ώστε να εκπονήσει τη βέλτιστη χωροθέτηση των κατάλληλων κάδων συλλογής αλλά και των βέλτιστων δρομολογίων, που στοχεύουν στη διασφάλιση υψηλών επιδόσεων αποκομιδής των αστικών απορριμμάτων με το χαμηλότερο κόστος.

Η εταιρεία διαθέτει όλες τις άδειες συλλογής και μεταφοράς στερεών μη επικίνδυνων αποβλήτων, ειδικά οχήματα συλλογής απορριμμάτων, μεταφοράς απορριμματοκιβωτίων, σύγχρονο εξοπλισμό καθαρισμού. Διασφαλίζει υπεύθυνη μεταφορά όλων των τύπων απορριμμάτων και υλικών προς ανακύκλωση, επεξεργασία ή διάθεση. Παρέχει την καλύτερη δυνατή σχέση μεταξύ της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και του λειτουργικού κόστους για τον πελάτη.

Η εταιρεία χρησιμοποιεί νέες τεχνολογίες στη διαχείριση του στόλου οχημάτων και των κάδων συλλογής μέσω on-line συστημάτων διαχείρισης και παρακολούθησης με χρήση της δορυφορικής τεχνολογία GPS. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται στους Ο.Τ.Α και στους ιδιώτες συστηματική και ασφαλής αποκομιδή και μεταφορά των απορριμμάτων. 

Σταθμοί Μεταφόρτωσης

Εγκατάσταση όπου λαμβάνει χώρα η φόρτωση των στερεών αποβλήτων από ένα μέσο συλλογής σε άλλο μέσο μεταφοράς, με ταυτόχρονη μείωση του όγκου τους, μέσω κινητής ή μόνιμης εγκατάστασης. Είναι απαραίτητες σε ένα σύγχρονο σύστημα για  την επίτευξη βέλτιστης περιβαλλοντικά, χρονικά, οικονομικά λύσης για μια ασφαλή  αποτελεσματική διάθεση.

Ως "μόνιμος" θεωρείται ο σταθμός μεταφόρτωσης, όπου όλες οι απαραίτητες διαδικασίες για την κατάλληλη συμπίεση και "συσκευασία" των στερεών αποβλήτων συντελούνται στο χώρο των κτιριοδομικών εγκαταστάσεων του, προκειμένου τα στερεά απόβλητα να μεταφερθούν σε χώρο τελικής διάθεσης, από ειδικά για το σκοπό αυτό οχήματα.

Ως "κινητός" σταθμός μεταφόρτωσης θεωρείται συνήθως, οιοσδήποτε τύπος φορτηγού οχήματος ή συνδυασμού οχημάτων, που φέρει τον κατάλληλο εξοπλισμό για τη συμπίεση και "συσκευασία" των απορριμμάτων, χωρίς τη μεσολάβηση παγίων εγκαταστάσεων συμπίεσης.

Η Αστραπή προκειμένου να παρέχει ολοκληρωμένη και αξιόπιστη λύση σε κάθε περίπτωση ΟΤΑ, ΦΟΣΔΑ ή ιδιώτη μελετά συνολικά το σύστημα μόνιμου ή κινητού σταθμού μεταφόρτωσης λαμβάνοντας όλες τις κρίσιμες παραμέτρους :

  • Το είδος των απορριμμάτων.
  • Την ποσότητα των απορριμμάτων.
  • Τη χωροθέτηση.
  • Τον αριθμό των διαθέσιμων οχημάτων και container.
  • Την περιβαλλοντική όχληση με την αντιμετώπιση των οσμών, στραγγισμάτων, σκόνης και καυσαερίων.
  • Την ασφάλεια.
  • Την ευελιξία.
  • Το συνολικό κόστος επένδυσης και λειτουργία μαζί με τη συλλογή.

Είμαστε στη διάθεσή σας 24 ώρες το 24ωρο!
Επικοινωνήστε μαζί μας για να ανταπεξέλθουμε στις δικές σας ανάγκες.